Best SHS in Ghana

1 Comment

  1. ACQUAH ISAAC FROM EDINAMAN SHS

    EDINAMAN SENIOR HIGH(PAUL ISERT COLLEGE) IS THE BEST SHS IN GHANA

Leave A Comment?